Archive for مِی 2008

Perfume

مِی 25, 2008

بوی عطرش هم خوب بود . خیلی خیلی خوب بود .

چندتا نفس عمیق کشیدم تا اونجایی که میتونم این بوی خوب رو حس کنم . نگهش دارم حتی برای چند ثانیه

حیف که بیشتر از این نمیشد مغازه دار رو معطل کرد . مردم توی صف منتظر بودند.

از فروشگاه اومدم بیرون

بوی عطرش هم خوب بود . خیلی خیلی خوب بود.

کاشکی برای من بود تا لباسم هم این بو را میگرفت …باز هم آدم به یاد فیلم آل پاجینو میافته.

حالا که نیست.